ãÓÇÁ ÇáÎíÑ
ÇáÞÕíã : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 40 :
:
: 70 : 172
: :
: :
: ãÚáã : ÌÇãÚí
:
: 213 :
ÇäÇ ÓÚæÏí ãØáÞ ÞÈíáí Øæáí 172 æÒäí 72 ãÚáã 😊🎄 ÈÏæä ÇØÝÇá ÚãÑí40 ãä ÚÇíáå ÍÖÑíå ÞÈíáíå ÃÑÛÈ ÈÇáÒæÇÌ
ÇÈÛì æÍÏå ãØáÞå Ãæ ÇÑãáå Ýí 30 ãä ÇáÚãÑ ÇäíÞå ÎáæÞå ÞÈíáíå Ìãíáå ÞÕíãíå ÍÖÑíå ãÚáãå 👪 íÇÑÈ æÝÞäí æÇÓÊÑäí

:
:
-
46
ÇáãÏíäÉ 2
29
ÇáÑíÇÖ 3
27
ÇáÇÍÓÇÁ 4
46
ÇáÑíÇÖ 4
46
ÌÏÉ 5
28
ÇáÑíÇÖ 7
29
ÚÑÚÑ 9
36
ÌÏÉ 9
39
ÌÏÉ 12
31
ÇáÑíÇÖ 16
24
ÇáØÇÆÝ 19
50
ÌÏÉ 19
37
ÈíÔÉ 22
28
ÇáØÇÆÝ 25
34
ÇáÑíÇÖ 26
22
ÇáÑíÇÖ 27
28
ÇáãÏíäÉ 28
30
ÌÏÉ 29
26
ÇáÇÍÓÇÁ 30
29
ÇáÑíÇÖ 31
20
ÇáÑíÇÖ 33
26
ÇáÑíÇÖ 34
36
ÌÏÉ 34
26
ÇáÑíÇÖ 35
43
ÇáÑíÇÖ 36
38
ÇáØÇÆÝ
40
ÍÇÆá
35
ÊÈæß 3
42
ÌÏÉ 4
59
ÌÏÉ 7
45
ÌÏÉ 7
36
ÇáÑíÇÖ 10
27
ÇáØÇÆÝ 12
29
ÌÏÉ 13
32
ÇáÑíÇÖ 13
40
ÇáÑíÇÖ 14
29
ÇáÑíÇÖ 16
32
ÇáÏãÇã 17
41
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 18
40
ÇÈåÇ 22
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 22
38
ÇáÑíÇÖ 23
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 23
39
ÇáÏãÇã 26
50
ÇáãÏíäÉ 29
49
ÇáãÏíäÉ 36
38
ÇáÑíÇÖ 36
25
ÇÈåÇ 39
40
ÇÈåÇ 40
40
ÌÏÉ 41