Çááåã íÓÑ
ÇáÑíÇÖ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 40 :
:
: 95 : 175
: :
: :
: ãæÙÝ Íßæãí : ÌÇãÚí
:
: :
ÌÇãÚí ãæÙÝ æÖÚ ØíÈ ÇáÍãÏ ááå ãÊÝåã ææÇÚí ÌÇÏ ÌÏÇ ÌÏÇ
ÎáæÞå ãÊÚáãå ÞÈíáíå ÇÕá ((ÇáÏäíÇ ãÊÇÚ æÎíÑ ãÊÇÚåÇ ÇáÒæÌå ÇáÕÇáÍå)) æáåÇ ÇáãåÑ Çááí ÊÈí æÔåÑ ÚÓá ÑÇÆÚ

:
:
-
29
ÇáÑíÇÖ 1
20
ÇáÑíÇÖ 2
26
ÇáÑíÇÖ 3
36
ÌÏÉ 3
26
ÇáÑíÇÖ 4
43
ÇáÑíÇÖ 5
28
ÇáÑíÇÖ 6
45
ÇáÑíÇÖ 8
30
ÇáÏãÇã 10
30
ÇáØÇÆÝ 13
29
ÌÏÉ 14
29
ÌÏÉ 17
25
ÇáÑíÇÖ 20
29
ÇáÑíÇÖ 23
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 26
45
ÇáÏãÇã 28
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 28
31
ÇáÑíÇÖ 31
22
ÌÏÉ 33
35
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 36
30
ÌÏÉ 36
29
ÇáÑíÇÖ 37
33
ÎãíÓ_ãÔíØ 38
36
ÇáÑíÇÖ 41
34
ÇáÑíÇÖ 43
49
ÇáãÏíäÉ 5
38
ÇáÑíÇÖ 6
25
ÇÈåÇ 9
40
ÇÈåÇ 10
40
ÌÏÉ 10
40
ÇáØÇÆÝ 11
30
ÇáÑíÇÖ 12
29
ÌÏÉ 13
39
ÇáÑíÇÖ 19
35
ÇáÌæÝ 20
53
ÇáÑíÇÖ 22
43
ÇáÞÕíã 26
44
ÇáÞÕíã 27
37
ÇáÈÇÍÉ 29
44
ÇáÑíÇÖ 31
38
ÇáÏãÇã 32
39
ÇáÑíÇÖ 32
35
ÌíÒÇä 33
37
ÇáÑíÇÖ 34
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 36
38
ÇáÑíÇÖ 38
40
ÇáÑíÇÖ 38
34
ÇáÏãÇã 39
34
ÇáÑíÇÖ 40
29
ÇáÑíÇÖ 41