ãåäÏÓ ããáæÍ
ÇáÌÈíá : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 28 :
:
: 60 : 172
: :
: :
: ãåäÏÓ ßíãíÇÆí Ýí ÓÇÈß : ÏÈáæã åäÏÓÉ ßíãíÇÆíÉ
:
: :
ãÊÝÊÍ æÇÍÈ ÇáÍíÇÉ ¡ ÇÊÞä ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ ¡ Çåáí ÈÇáÑíÇÖ æÇäÇ ÍÇáíÇ ãÓÊÞÑ Ýí ÇáÌÈíá ÈÇáãäØÞÉ ÇáÔÑÞíÉ áÇÌá Úãáí ¡
ÌãíáÉ æÊÚÑÝ ÊØÈÎ ¡ æãÊÝÊÍÉ æÇÎáÇÞåÇ Íáæå æÈÓ .

:
:
-
22
ÌÏÉ 1
35
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 4
26
ÇáÞÕíã 4
30
ÌÏÉ 4
29
ÇáÑíÇÖ 5
33
ÎãíÓ_ãÔíØ 6
36
ÇáÑíÇÖ 9
31
ÇáÑíÇÖ 10
34
ÇáÑíÇÖ 12
38
ÇáÞÕíã 12
27
ÇáÑíÇÖ 14
43
íäÈÚ 14
22
ÇáÑíÇÖ 16
33
ÌÏÉ 17
23
ÇáÎÈÑ 18
43
ÇáÑíÇÖ 23
30
ÈíÔÉ 25
28
ÇáÑíÇÖ 32
27
ÇáÑíÇÖ 34
37
ÈíÔÉ 34
34
ÌÏÉ 36
27
ÇáÞÕíã 36
30
ÍÇÆá 37
34
ÇáÑíÇÖ 37
38
ÇáØÇÆÝ 38
38
ÇáÏãÇã
39
ÇáÑíÇÖ
35
ÌíÒÇä 1
37
ÇáÑíÇÖ 3
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 4
38
ÇáÑíÇÖ 6
38
ÇáÑíÇÖ 6
40
ÇáÑíÇÖ 7
34
ÇáÏãÇã 7
34
ÇáÑíÇÖ 8
29
ÇáÑíÇÖ 9
28
ÇáÑíÇÖ 9
30
ÇáÌÈíá 10
45
ÇáÌÈíá 10
30
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 12
29
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 13
45
ÇÈåÇ 13
40
ÌÏÉ 14
43
ÇáÑíÇÖ 15
45
ÇáÑíÇÖ 18
38
ÎãíÓ_ãÔíØ 20
37
ÇáÑíÇÖ 23
34
ÇáÑíÇÖ 25
49
ÇáÑíÇÖ 26
45
ÇáÑíÇÖ 27