ÌãÇäå252
ÌÏÉ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 24 :
:
: 51 : 160
: :
: :
: ÈÇÍËå Úä Úãá : ÌÇãÚíå
:
: 168 :
ÚãÑí 24 ÇÍÈ ÇáÑæÞÇä æÇáÈÓØå ÝáÇæíå áÇÈÚÏ ÍÏ ãÇÍÈ ÇÏÎá ÈÎÕæÕíå Çí ÇÍÏ íåãäí ÇäÈÓØß æÇÈÓØ Çááí ãÚÇíÇ æßá æÇÍÏ ÈØÑíÞæ
íßæä Øæíá íÊÒæÌ ãÓíÇÑ ÝÞØ ãÇíÊÏÎá. Ýí Çí Ôí ãä ÎÕæÕíÇÊí

:
:
-
46
ÌÏÉ
28
ÇáÑíÇÖ 1
29
ÚÑÚÑ 3
36
ÌÏÉ 4
39
ÌÏÉ 6
31
ÇáÑíÇÖ 10
24
ÇáØÇÆÝ 13
50
ÌÏÉ 14
37
ÈíÔÉ 16
28
ÇáØÇÆÝ 19
34
ÇáÑíÇÖ 21
22
ÇáÑíÇÖ 22
28
ÇáãÏíäÉ 23
30
ÌÏÉ 23
26
ÇáÇÍÓÇÁ 25
29
ÇáÑíÇÖ 26
20
ÇáÑíÇÖ 27
26
ÇáÑíÇÖ 28
36
ÌÏÉ 29
26
ÇáÑíÇÖ 29
43
ÇáÑíÇÖ 31
28
ÇáÑíÇÖ 31
45
ÇáÑíÇÖ 33
30
ÇáÏãÇã 35
30
ÇáØÇÆÝ 38
59
ÌÏÉ 1
45
ÌÏÉ 2
36
ÇáÑíÇÖ 5
27
ÇáØÇÆÝ 6
29
ÌÏÉ 8
32
ÇáÑíÇÖ 8
40
ÇáÑíÇÖ 8
29
ÇáÑíÇÖ 10
32
ÇáÏãÇã 12
41
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 13
40
ÇÈåÇ 16
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 16
38
ÇáÑíÇÖ 17
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 18
39
ÇáÏãÇã 20
50
ÇáãÏíäÉ 23
49
ÇáãÏíäÉ 30
38
ÇáÑíÇÖ 31
25
ÇÈåÇ 34
40
ÇÈåÇ 35
40
ÌÏÉ 36
40
ÇáØÇÆÝ 36
30
ÇáÑíÇÖ 37
39
ÇáÑíÇÖ 44
35
ÇáÌæÝ 45