ÇÈæ íÒíÏ
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 46 :
:
: 89 : 178
: :
: :
: ãæÙÝ Íßæãí : ÌÇãÚí
:
: 176 :
åÇÏÆ æÓíã ãÊÒä ÑíÇÖí ãÊÒæÌ ÒæÌÊíä ãÊäÇÛã æãÊÝÇåã ãÚåã ÇÚíÔ Øæá ÇíÇã ÇáÚãá ÈãßÉ æÇÎÑ ÇáÇÓÈæÚ ÇäÒá ÌÏÉ ÇÑÛÈ ÈÒæÌÉ ÈãßÉ
ÌãíáÉ ãÊÝåãÉ ÐæÎáÞ æÏíä

:
:
-
31
ÇáÑíÇÖ 1
24
ÇáØÇÆÝ 4
50
ÌÏÉ 5
37
ÈíÔÉ 7
28
ÇáØÇÆÝ 10
34
ÇáÑíÇÖ 12
22
ÇáÑíÇÖ 13
28
ÇáãÏíäÉ 14
30
ÌÏÉ 14
26
ÇáÇÍÓÇÁ 16
29
ÇáÑíÇÖ 17
20
ÇáÑíÇÖ 18
26
ÇáÑíÇÖ 19
36
ÌÏÉ 19
26
ÇáÑíÇÖ 20
43
ÇáÑíÇÖ 21
28
ÇáÑíÇÖ 22
45
ÇáÑíÇÖ 24
30
ÇáÏãÇã 26
30
ÇáØÇÆÝ 29
29
ÌÏÉ 31
29
ÌÏÉ 33
25
ÇáÑíÇÖ 36
29
ÇáÑíÇÖ 39
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 42
29
ÇáÑíÇÖ 1
32
ÇáÏãÇã 3
41
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 4
40
ÇÈåÇ 7
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 7
38
ÇáÑíÇÖ 8
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 8
45
ÌÏÉ 9
39
ÇáÏãÇã 11
50
ÇáãÏíäÉ 14
49
ÇáãÏíäÉ 21
38
ÇáÑíÇÖ 22
25
ÇÈåÇ 25
40
ÇÈåÇ 26
40
ÌÏÉ 26
40
ÇáØÇÆÝ 27
30
ÇáÑíÇÖ 28
29
ÌÏÉ 29
39
ÇáÑíÇÖ 35
35
ÇáÌæÝ 36
53
ÇáÑíÇÖ 38
43
ÇáÞÕíã 42
44
ÇáÞÕíã 43
37
ÇáÈÇÍÉ 45
44
ÇáÑíÇÖ 47