Fayazh
ÇáÑíÇÖ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 26 :
:
: 57 : 160
: :
: :
: ãæÙÝå ÈÇáÕÍå : ÌÇãÚíå
:
: 172 :
åÇÏÆå ãÊÝåãå ááÍíÇå ÃÍÈ ÇáÞÑÇÁå æÇáÇÓÊßÔÇÝ æÇáÊÚáã
ííÎÇÝ Çááå æíÞÏÑ ÇáÍíÇå ÇáÒæÌíå ãæÙÝ Ðæ ÏÎá ããÊÇÒ ÍÈÐÇ ÏßÊæÑ Çæ ãåäÏÓ

:
:
-
37
ÈíÔÉ 1
28
ÇáØÇÆÝ 3
34
ÇáÑíÇÖ 5
22
ÇáÑíÇÖ 6
28
ÇáãÏíäÉ 7
30
ÌÏÉ 7
26
ÇáÇÍÓÇÁ 9
29
ÇáÑíÇÖ 10
20
ÇáÑíÇÖ 11
26
ÇáÑíÇÖ 13
36
ÌÏÉ 13
26
ÇáÑíÇÖ 13
43
ÇáÑíÇÖ 15
28
ÇáÑíÇÖ 15
45
ÇáÑíÇÖ 18
30
ÇáÏãÇã 20
30
ÇáØÇÆÝ 23
29
ÌÏÉ 24
29
ÌÏÉ 26
25
ÇáÑíÇÖ 29
29
ÇáÑíÇÖ 32
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 35
45
ÇáÏãÇã 38
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 38
31
ÇáÑíÇÖ 40
40
ÇÈåÇ
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 1
38
ÇáÑíÇÖ 1
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 2
45
ÌÏÉ 3
39
ÇáÏãÇã 4
50
ÇáãÏíäÉ 8
49
ÇáãÏíäÉ 14
38
ÇáÑíÇÖ 15
25
ÇÈåÇ 18
40
ÇÈåÇ 19
40
ÌÏÉ 20
40
ÇáØÇÆÝ 20
30
ÇáÑíÇÖ 21
29
ÌÏÉ 22
39
ÇáÑíÇÖ 28
35
ÇáÌæÝ 29
53
ÇáÑíÇÖ 31
43
ÇáÞÕíã 35
44
ÇáÞÕíã 37
37
ÇáÈÇÍÉ 39
44
ÇáÑíÇÖ 40
38
ÇáÏãÇã 41
39
ÇáÑíÇÖ 41
35
ÌíÒÇä 42