ßÍíáå2
ÇáÇÍÓÇÁ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 39 :
:
: 85 : 158
: :
: :
: ÎÑíÌå ÔÑíÚå ÇÓáÇãíå : ÈßÇáæÑíæÓ
:
: :
Ìãíáå ãËÞÝå ÌÇãÚíå ãä åæÇíÊí ÇáÑÓã æÍÈ ÇáØÈÎ æÇáÊÌãíá ÇäíÞå Ýí ßá Ôí ÇáÈíÊ æÇáÔßá ÇÊãäì ÔÎÕ íßæä ÈÇÑ ÈæÇáÏíå æßÑíã æãËÞÝ
æÓíã ÇäíÞ ãåÊã ÈÔßáå æäÙÇÝÊå ßÑíã ÈÇÑ ÈæÇáÏíå ãÕáí

:
:
-
45
ÇáÏãÇã 1
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 1
31
ÇáÑíÇÖ 4
22
ÌÏÉ 6
35
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 9
26
ÇáÞÕíã 9
30
ÌÏÉ 9
29
ÇáÑíÇÖ 10
33
ÎãíÓ_ãÔíØ 11
36
ÇáÑíÇÖ 14
34
ÇáÑíÇÖ 17
38
ÇáÞÕíã 17
27
ÇáÑíÇÖ 19
43
íäÈÚ 20
22
ÇáÑíÇÖ 21
33
ÌÏÉ 22
23
ÇáÎÈÑ 23
43
ÇáÑíÇÖ 28
30
ÈíÔÉ 30
28
ÇáÑíÇÖ 37
27
ÇáÑíÇÖ 39
37
ÈíÔÉ 39
34
ÌÏÉ 41
27
ÇáÞÕíã 41
30
ÍÇÆá 42
44
ÇáÞÕíã
37
ÇáÈÇÍÉ 3
44
ÇáÑíÇÖ 4
38
ÇáÏãÇã 5
39
ÇáÑíÇÖ 5
35
ÌíÒÇä 6
37
ÇáÑíÇÖ 8
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 9
38
ÇáÑíÇÖ 11
38
ÇáÑíÇÖ 11
40
ÇáÑíÇÖ 12
34
ÇáÏãÇã 12
34
ÇáÑíÇÖ 13
29
ÇáÑíÇÖ 14
28
ÇáÑíÇÖ 14
30
ÇáÌÈíá 15
45
ÇáÌÈíá 15
30
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 17
29
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 18
45
ÇÈåÇ 19
40
ÌÏÉ 19
43
ÇáÑíÇÖ 20
45
ÇáÑíÇÖ 23
38
ÎãíÓ_ãÔíØ 25
37
ÇáÑíÇÖ 28