íÇÓÑ ÇáËÈíÊí
ÌÏÉ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 25 :
:
: 65 : 171
: :
: :
: ÑÌá ÇÚãÇá ÏÎá ãÍÏæÏ : ËÇäæí
:
: 106 :
ÞÈíáí ÇÓßä ÌÏå æÇÚãá ÇÚãÇá ÍÑå ÐÇÊ ÏÎá ãÍÏæÏ áßæäí ÌÏíÏ ÝíåÇ¡ Çåæì ÇáÊæÇÒä Ýí ÇáÇÔíÇÁ æÇÝÖá ÇáãäØÞ ÏÇÆãÇð æÇåÊã ÈÇáÍÏæÏ ÇáÏíäíå ßËíÑÇð æÇäÝÞ ÇÛáÈ æÞÊí Ýí ÇÚãÇáí ÍÇáíÇð
ãÓíÇÑ ÝÞØ¡ ãÍÊÑãå ¡ ÎáæÞå¡ ÐÇÊ ãÈÇÏÆ Ïíäíå æÊÎÇÝ Çááå¡ ãåÊãå Ýí ÇáÅÈÏÇÚ ¡ ÕÇÍÈÉ ØÇÞÉ ÅíÌÇÈíÉ ÏÇÆãÇð æãÊÝÇÆáÉ ÈÇáÎíÑ.

:
:
-
39
ÌÏÉ 1
31
ÇáÑíÇÖ 5
24
ÇáØÇÆÝ 8
50
ÌÏÉ 9
37
ÈíÔÉ 11
28
ÇáØÇÆÝ 14
34
ÇáÑíÇÖ 16
22
ÇáÑíÇÖ 17
28
ÇáãÏíäÉ 18
30
ÌÏÉ 18
26
ÇáÇÍÓÇÁ 20
29
ÇáÑíÇÖ 21
20
ÇáÑíÇÖ 22
26
ÇáÑíÇÖ 23
36
ÌÏÉ 24
26
ÇáÑíÇÖ 24
43
ÇáÑíÇÖ 26
28
ÇáÑíÇÖ 26
45
ÇáÑíÇÖ 28
30
ÇáÏãÇã 31
30
ÇáØÇÆÝ 34
29
ÌÏÉ 35
29
ÌÏÉ 37
25
ÇáÑíÇÖ 40
29
ÇáÑíÇÖ 43
36
ÇáÑíÇÖ
27
ÇáØÇÆÝ 2
29
ÌÏÉ 3
32
ÇáÑíÇÖ 3
40
ÇáÑíÇÖ 3
29
ÇáÑíÇÖ 5
32
ÇáÏãÇã 7
41
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 8
40
ÇÈåÇ 11
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 11
38
ÇáÑíÇÖ 12
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 13
45
ÌÏÉ 14
39
ÇáÏãÇã 15
50
ÇáãÏíäÉ 18
49
ÇáãÏíäÉ 25
38
ÇáÑíÇÖ 26
25
ÇÈåÇ 29
40
ÇÈåÇ 30
40
ÌÏÉ 31
40
ÇáØÇÆÝ 31
30
ÇáÑíÇÖ 32
39
ÇáÑíÇÖ 39
35
ÇáÌæÝ 40
53
ÇáÑíÇÖ 42