ÓÇßä ÈÇáÑíÇÖ
ÇáÑíÇÖ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 40 :
:
: 56 : 160
: :
: :
: ãæÙÝ ÞØÇÚ ÎÇÕ : ÇáßÝÇÁÉ ÇáãÊæÓØÉ
:
: 176 :
ÅäÓÇä ãÍÈ ááÂÎÑíä ÇáßÈÇÑ æÇáÕÛÇÑ ØíÈ ÃÍÊÑã ãä íÍÊÑãäí æíÞÏÑäí ÈÕÏÞ áÇ áÃÌá Ôí..ÅÌÊãÇÚí.æÃåÊã ßËíÑÇð áãä íÔÇÑßäí ÇáÍíÇÉ Èßá ÃÔßÇáåÇ æÙÑæÝåÇ.
Êßæä ãæÙÝÉ Ýí Ãí ÞØÇÚ ÓæÇÁÇð ßÇä Íßæãí ÃæÎÇÕ..ÞÈáíÉ.ããÔæÞÉ ÇáÞæÇã áÇ ãÊíäå æáÇäÍíÝå.ÈíÖÇÁ.ÈßÑ ÃæãØáÞÉÈÏæä ÃØÝÇá.(ãÊæÇÖÚÉ ÌÏÇð)áÇÊßæä ÚÕÈíÉ Ãæ ÐÇÊ ãÒÇÌ ãÊÞáÈ.æÊÍÈ ÇáØÈÎ.

:
:
-
28
ÇáãÏíäÉ 1
30
ÌÏÉ 1
26
ÇáÇÍÓÇÁ 2
29
ÇáÑíÇÖ 3
20
ÇáÑíÇÖ 5
26
ÇáÑíÇÖ 6
36
ÌÏÉ 6
26
ÇáÑíÇÖ 7
43
ÇáÑíÇÖ 8
28
ÇáÑíÇÖ 8
45
ÇáÑíÇÖ 11
30
ÇáÏãÇã 13
30
ÇáØÇÆÝ 16
29
ÌÏÉ 17
29
ÌÏÉ 20
25
ÇáÑíÇÖ 23
29
ÇáÑíÇÖ 25
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 29
45
ÇáÏãÇã 31
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 31
31
ÇáÑíÇÖ 34
22
ÌÏÉ 36
35
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 38
30
ÌÏÉ 39
29
ÇáÑíÇÖ 40
45
ÌÏÉ
50
ÇáãÏíäÉ 1
49
ÇáãÏíäÉ 8
38
ÇáÑíÇÖ 8
25
ÇÈåÇ 11
40
ÇÈåÇ 12
40
ÌÏÉ 13
40
ÇáØÇÆÝ 14
30
ÇáÑíÇÖ 15
29
ÌÏÉ 16
39
ÇáÑíÇÖ 22
35
ÇáÌæÝ 22
53
ÇáÑíÇÖ 25
43
ÇáÞÕíã 29
44
ÇáÞÕíã 30
37
ÇáÈÇÍÉ 32
44
ÇáÑíÇÖ 34
38
ÇáÏãÇã 34
39
ÇáÑíÇÖ 34
35
ÌíÒÇä 36
37
ÇáÑíÇÖ 37
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 38
38
ÇáÑíÇÖ 41
40
ÇáÑíÇÖ 41
34
ÇáÏãÇã 42