ãÑæÉ
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 26 :
:
: 57 : 167
: :
: :
: ØÇáÈå : ÈßÇáæÑíæÓ
:
: 174 :
ØíÈå ÇáÞáÈ ÞäæÚå ÎáæÞå ãÍÈå ááÍíÇå æÇáãÑÍ ãÍÈå ááÇÎÑíä ÇÊãäì ÍíÇÉ ãÓÊÞÑå ÓÚíÏå
íÎÇÝ Çááå ãÕáí ÎáæÞ Íäæä íÞÏÑ ÇáãÑÃÉ

:
:
-
29
ÌÏÉ 1
25
ÇáÑíÇÖ 4
29
ÇáÑíÇÖ 6
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 10
45
ÇáÏãÇã 12
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 12
31
ÇáÑíÇÖ 15
22
ÌÏÉ 17
35
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 19
26
ÇáÞÕíã 19
30
ÌÏÉ 20
29
ÇáÑíÇÖ 21
33
ÎãíÓ_ãÔíØ 22
36
ÇáÑíÇÖ 24
34
ÇáÑíÇÖ 27
38
ÇáÞÕíã 27
27
ÇáÑíÇÖ 30
43
íäÈÚ 30
22
ÇáÑíÇÖ 32
33
ÌÏÉ 32
23
ÇáÎÈÑ 33
43
ÇáÑíÇÖ 39
30
ÈíÔÉ 41
28
ÇáÑíÇÖ 48
27
ÇáÑíÇÖ 49
39
ÇáÑíÇÖ 3
35
ÇáÌæÝ 3
53
ÇáÑíÇÖ 6
43
ÇáÞÕíã 10
44
ÇáÞÕíã 11
37
ÇáÈÇÍÉ 13
44
ÇáÑíÇÖ 15
38
ÇáÏãÇã 15
39
ÇáÑíÇÖ 15
35
ÌíÒÇä 17
37
ÇáÑíÇÖ 18
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 19
38
ÇáÑíÇÖ 22
38
ÇáÑíÇÖ 22
40
ÇáÑíÇÖ 22
34
ÇáÏãÇã 23
34
ÇáÑíÇÖ 23
29
ÇáÑíÇÖ 24
28
ÇáÑíÇÖ 25
30
ÇáÌÈíá 25
45
ÇáÌÈíá 26
30
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 28
29
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 29
45
ÇÈåÇ 29
40
ÌÏÉ 30