íæÓÝ ÇáíæÓÝ
ÇáÑíÇÖ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 42 :
:
: 80 : 170
: :
: :
: ãæÙÝ Íßæãí : ÝæÞ ÇáãÊæÓØ
:
: 241 :
ÞÈíáí ÓÚæÏí ãÊæÓØ ÇáØæá æÇáæÒä ãæÙÝ Íßæãí ãä ÓßÇä ÇáÑíÇÖ ÞãÍí ÇáÈÔÑå ãÇíá ÇááÈíÇÖ ÎÝíÝ ÇáÏã ØíÈ ÇáÞáÈ ßÑíã ãÚ ãä íÓÊÍÞ ÇáßÑã ÇÍÈ ÇáæäÇÓå æÓÝÑ ÇÐ ÓãÍÊáí ÇáÙÑæÝ æÇÊãäì Çä ÇÍÕá Úáì äÕíÈí Ýí ÇáØÑÝ áËÇäí æÇááå ÌÇÏ æÕÇÏÞ æÇÈÍË Úä ÇáÍáÇá æÔÈå ãäÝÕá ÇáÙÑæÝ
ÇÑÛÈ Ýí ÒæÌå ãØáÞå Çæ ÇÑãÇáå

:
:
-
28
ÇáÑíÇÖ 1
29
ÚÑÚÑ 3
36
ÌÏÉ 3
39
ÌÏÉ 6
31
ÇáÑíÇÖ 10
24
ÇáØÇÆÝ 13
50
ÌÏÉ 13
37
ÈíÔÉ 16
28
ÇáØÇÆÝ 19
34
ÇáÑíÇÖ 21
22
ÇáÑíÇÖ 21
28
ÇáãÏíäÉ 23
30
ÌÏÉ 23
26
ÇáÇÍÓÇÁ 24
29
ÇáÑíÇÖ 25
20
ÇáÑíÇÖ 27
26
ÇáÑíÇÖ 28
36
ÌÏÉ 28
26
ÇáÑíÇÖ 29
43
ÇáÑíÇÖ 30
28
ÇáÑíÇÖ 30
45
ÇáÑíÇÖ 33
30
ÇáÏãÇã 35
30
ÇáØÇÆÝ 38
29
ÌÏÉ 39
59
ÌÏÉ 1
45
ÌÏÉ 1
36
ÇáÑíÇÖ 5
27
ÇáØÇÆÝ 6
29
ÌÏÉ 7
32
ÇáÑíÇÖ 8
40
ÇáÑíÇÖ 8
29
ÇáÑíÇÖ 10
32
ÇáÏãÇã 12
41
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 12
40
ÇÈåÇ 16
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 16
38
ÇáÑíÇÖ 17
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 17
39
ÇáÏãÇã 20
50
ÇáãÏíäÉ 23
49
ÇáãÏíäÉ 30
38
ÇáÑíÇÖ 31
25
ÇÈåÇ 33
40
ÇÈåÇ 34
40
ÌÏÉ 35
40
ÇáØÇÆÝ 36
30
ÇáÑíÇÖ 37
39
ÇáÑíÇÖ 44
35
ÇáÌæÝ 44