Pearl
ÇáÑíÇÖ : ÇáÓÚæÏíÉ :
: 30 :
:
: 59 : 165
: :
: :
: ãæÙÝå Íßæãí : ÏÈáæã ãÚ ÏÑÇÓå Úä ÈÚÏ
:
: :
ãØáÞå ÈÏæä ÇØÝÇá åÇÏíå æÚÇÞáå æØãæÍå ãÊÒäå æãÑÍå ãÊÝÇÆáå ÊÍÈ ÇáÎÕæÕíå ãÑÊÈå ãåÊãå ÈäÝÓåÇ ãÇ ÇÏÎá åäÇ ßËíÑ ( ÚáãÇ ÈÇäåÇ ÞÑíÈÊí)
ãØáÞ ÈÏæä ÇØÝÇá Çæ ØÝá æÇÍÏ Çæ ÇÚÒÈ æãÞÊÏÑ ÇáãÄåá ÌÇãÚí ÝãÇ ÝæÞ íßæä åÇÏí ÚÇÞá íÞÏÑ ÇáÍíÇå ÇáÒæÌíå æãÍÇÝÙ Ú ÕáÇÊå ÛíÑ ãÏÎä áÇ ÊÞÈá ãÊÒæÌ

:
:
-
50
ÌÏÉ
37
ÈíÔÉ 2
28
ÇáØÇÆÝ 5
34
ÇáÑíÇÖ 7
22
ÇáÑíÇÖ 8
28
ÇáãÏíäÉ 9
30
ÌÏÉ 9
26
ÇáÇÍÓÇÁ 11
29
ÇáÑíÇÖ 12
20
ÇáÑíÇÖ 13
26
ÇáÑíÇÖ 14
36
ÌÏÉ 15
26
ÇáÑíÇÖ 15
43
ÇáÑíÇÖ 17
28
ÇáÑíÇÖ 17
45
ÇáÑíÇÖ 19
30
ÇáÏãÇã 21
30
ÇáØÇÆÝ 24
29
ÌÏÉ 26
29
ÌÏÉ 28
25
ÇáÑíÇÖ 31
29
ÇáÑíÇÖ 34
27
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 37
45
ÇáÏãÇã 39
37
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 39
40
ÇÈåÇ 2
36
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 2
38
ÇáÑíÇÖ 3
50
ãßÉ_ÇáãßÑãÉ 4
45
ÌÏÉ 5
39
ÇáÏãÇã 6
50
ÇáãÏíäÉ 9
49
ÇáãÏíäÉ 16
38
ÇáÑíÇÖ 17
25
ÇÈåÇ 20
40
ÇÈåÇ 21
40
ÌÏÉ 22
40
ÇáØÇÆÝ 22
30
ÇáÑíÇÖ 23
29
ÌÏÉ 24
39
ÇáÑíÇÖ 30
35
ÇáÌæÝ 31
53
ÇáÑíÇÖ 33
43
ÇáÞÕíã 37
44
ÇáÞÕíã 39
37
ÇáÈÇÍÉ 41
44
ÇáÑíÇÖ 42
38
ÇáÏãÇã 43
39
ÇáÑíÇÖ 43
35
ÌíÒÇä 44